Regulamin szkoleń


Zgłoszenie na wybrane szkolenie/warsztat terapeutyczny następuje wyłącznie przez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.gelmareh.pl.

W przypadku dużej ilości osób chętnych na dane szkolenie/warsztat terapeutyczny decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonywania wpłat.

Informacje organizacyjne dla uczestników szkoleń/warsztatów terapeutycznych:

  • Szkolenia/warsztaty terapeutyczne odbywają się w miejscu wskazanym w grafiku szkoleń, w placówkach, dniach i godzinach ustalanych przez organizatora.
  • Szczegółowe informacje uczestnicy otrzymają drogą mailową najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu terapeutycznego!

Akceptacja warunków oraz regulaminu szkoleń i warsztatów terapeutycznych stanowi formę umowy cywilno-prawnej między uczestnikiem a firmą „Gelma-Reh”, reprezentowaną przez Izabelę Gelleta, w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie roszczenia rozpatrywane będą przez sądy odpowiedniej instancji.

Szczegółowy regulamin szkoleń można zobaczyć tutaj…