• Ocena diagnostyczna procesów integracji sensoryczno-motorycznej w ujęciu neurorozwojowym (szkolenie 1-dniowe – 10 godzin dydaktycznych).

SYMBOLDGN-SI

PROGRAM:

1. Składowe procesu oceny diagnostycznej.

2. Badanie w zakresie funkcjonowania odruchów dzieci w wieku 0-7 roku życia. Interpretacja zachowania się odruchowego. Wnioski z badania.

3. Ocena diagnostyczna w zakresie rozwoju, kontroli oraz regulacji posturalnego napięcia mięśniowego. Testy czynnościowe.

4. Ocena diagnostyczna w zakresie odbioru oraz modulacji bodźców z sensorycznych systemów bazowych – rola systemu dotykowego, przedsionkowego oraz proprioceptywnego w procesach hamowania i pobudzania w ośrodkowym układzie nerwowym, konsekwencje przeciążenia bodźcami.

5. Analiza oraz interpretacja wyników prób diagnostycznych w ujęciu neurorozwojowym.

6. Alternatywne sposoby oceny diagnostycznej dziecka.

7. Zasady i formy opracowywania wyników w opiniach diagnostycznych.

8. Tworzenie planu terapii w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów SI – cele główne i poboczne.