• Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty! (szkolenie 1-dniowe – 10 godzin dydaktycznych).

SYMBOLONR

PROGRAM:

  1. Systematyka neurologiczna odruchów w powiązaniu z procesami dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.):

– automatyzmy ruchowe

– odruchy postawy

– reakcje prostowania

– reakcje równowagi

– percepcja czucia, odruchy głębokie, brzuszne, piramidowe, oponowe.

  1. Procesy integracji odruchów w o.u.n.

  1. Charakterystyka odruchów:

– objawy kliniczne w przypadku uszkodzenia o.u.n. oraz niepełnej integracji odruchów

– wpływ odruchów na funkcjonowanie ruchowe i zmysłowe dziecka

– związek odruchów z napięciem mięśniowym i funkcjonowaniem proprioceptywno-przedsionkowym – pojęcie „triady neurorozwojowej”

– pojęcie opóźnienia neurorozwojowego.

  1. Badanie w zakresie funkcjonowania odruchów dzieci w wieku 0-7 roku życia. Interpretacja zachowania się odruchowego. Wnioski z badania.

  1. Ćwiczenia integrujące odruchy w praktyce – zasady, sposoby i metodyka oddziaływań terapeutycznych.