• Psychomotoryka rozwojowa oraz terapeutyczna dziecka w wieku przedszkolnym (szkolenie 2-dniowe – 20 godzin dydaktycznych).

SYMBOLPSM

PROGRAM:

1. Psychomotoryka rozwojowa – charakterystyka osiągnięć rozwojowych dziecka w zakresie psychomotoryki:

    1. wyznaczniki i kierunki prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka do 2 roku życia

    2. ocena dziecka w młodszym wieku przedszkolnym 3-4 lata

    3. ocena dziecka w starszym wieku przedszkolnym 5-7 lat

    4. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

    5. inne kwestionariusze oceny rozwoju psychoruchowego.

2. Psychomotoryka a integracja sensoryczna (SI), rozwój cech motorycznych oraz rozwój psychoruchowy dziecka.

3. Przyczyny i charakterystyka najczęstszych zaburzeń w rozwoju psychoruchowym (neurologicznych, ortopedycznych, genetycznych i innych). Klasyfikacja zaburzeń pod kątem specyficznych problemów psychoruchowych.

4. Podstawowe zasady stymulacji psychoruchowej oraz wielozmysłowej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – specyfika oraz czynniki determinujące skuteczność procesu usprawniania.

5. Formy oraz sposoby stymulacji rozwojowej w zakresie psychomotoryki – zajęcia psychoruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (demonstracja przypadków oraz różnorodnych metod oddziaływań terapeutycznych).