Regulamin szkoleń i warsztatów terapeutycznych

§1.

Informacje ogólne

1. Szkolenia i warsztaty terapeutyczne prowadzone wg programu autorskiego przez Izabelę Gelleta mają charakter doskonalący, podnoszący kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności praktyczne.

Nie nadają odrębnych uprawnień terapeutycznych.

2. Szkolenie/warsztat terapeutyczny: 1-dniowy obejmuje 8-10 godzin dydaktycznych, 2-dniowy obejmuje 15-20 godzin dydaktycznych (łącznie z przerwami).

3. Szkolenia/warsztaty terapeutyczne odbywają się w formie stacjonarnej, w formie hybrydowej (teoretyczne treści szkolenia w formie on-line, część praktyczna szkolenia w formie stacjonarnej) oraz w formie on-line.

4. Akceptacja warunków oraz regulaminu szkoleń/warsztatów terapeutycznych stanowi formę umowy cywilno-prawnej między Uczestnikiem a firmą „Gelma-Reh” Izabela Gelleta, reprezentowaną przez Izabelę Gelleta i dotyczy wyłącznie szkoleń/warsztatów terapeutycznych, których organizatorem jest firma „Gelma-Reh” Izabela Gelleta.

5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie roszczenia rozpatrywane będą przez Sądy odpowiedniej instancji.

§2.

Zgłoszenia na szkolenia/warsztaty terapeutyczne

1. Zgłoszenie na wybrane szkolenie/warsztat terapeutyczny następuje wyłącznie przez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.gelmareh.pl.

2. W przypadku dużej ilości osób chętnych na dane szkolenie/warsztat terapeutyczny decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonywania wpłat.

§3.

Opłaty za szkolenia/warsztaty terapeutyczne

  • Opłaty za szkolenia w formie on-line:

Opłata za osobę za szkolenie – 3/5 godzin dydaktycznych wynosi: 200-300 zł.

Opłata za osobę za szkolenie – 6/8 godzin dydaktycznych wynosi: 300-400 zł.

Opłata za osobę za szkolenie – 10/18 godzin dydaktycznych wynosi: 500-600 zł.

Opłata za osobę za webinar – 3 godziny dydaktyczne wynosi: 90 zł.

  • Opłaty za szkolenia w formie hybrydowej (teoretyczne treści szkolenia w formie on-line, część praktyczna szkolenia w formie stacjonarnej):

Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 8 godzin dydaktycznych wynosi: 450 zł.

Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 15 godzin dydaktycznych wynosi: 650 zł.

  • Opłaty za szkolenia w formie stacjonarnej:

1. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 1-dniowy, 8/10 godzin dydaktycznych w formie stacjonarnej wynosi odpowiednio:

480 zł. / 500 zł.

2. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 2-dniowe, 16 godzin dydaktycznych w formie stacjonarnej wynosi: 800 zł.

3. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 2-dniowe, 20 godzin dydaktycznych w formie stacjonarnej wynosi: 980 zł.

5. Opłata za szkolenie/warsztat terapeutyczny w formie stacjonarnej, odpowiednio w kwocie podanej powyżej, powinna być wniesiona przelewem na konto podane poniżej, po mailowym potwierdzeniu szkolenia, zaś zaksięgowana na koncie najpóźniej 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia/warsztatu terapeutycznego.

Nr konta:

91 1090 1014 0000 0001 0102 1370

GELMA-REH Izabela Gelleta

W tytule przelewu należy podać symbol i termin szkolenia/warsztatu terapeutycznego!

6. Brak opłaty w/w terminie jest równoznaczny z usunięciem uczestnika z listy lub przeniesieniem go na listę osób oczekujących/rezerwową i może skutkować niemożnością uczestniczenia w szkoleniu/warsztacie terapeutycznym w wybranym terminie.

7. Wszyscy uczestniczy otrzymują fakturę za szkolenie/warsztat terapeutyczny i zobowiązani są podać dane do jej wystawienia /dane te chronione są prawem, zgodnie z dyrektywą RODO/.

§4.

Rezygnacja ze szkolenia/warsztatu terapeutycznego

1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia/warsztatu terapeutycznego w formie stacjonarnej po dokonaniu wpłaty, jej zwrot następuje tylko w przypadku rezygnacji uczestnika na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/warsztatu terapeutycznego.

Opłaty stanowiące koszt operacyjny szkolenia/warsztatu terapeutycznego, które nie podlegają zwrotowi wynoszą:

– 200 zł. za szkolenie/warsztat terapeutyczny jednodniowy – 8/10 godzin dydaktycznych;

– 300 zł. w przypadku szkolenia TAP oraz za szkolenie/warsztat terapeutyczny dwudniowy – 16 godzin dydaktycznych;

– 350 zł. za szkolenie/warsztat terapeutyczny dwudniowy – 20 godzin dydaktycznych.

2. Po dokonaniu wpłaty, w przypadku rezygnacji uczestnika poniżej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/warsztatu terapeutycznego w formie stacjonarnej kwota nie podlega zwrotowi, tylko może być wykorzystana, jako wpłata na to samo szkolenie/warsztat terapeutyczny w innym dostępnym terminie lub szkolenie/warsztat terapeutyczny o innej tematyce.

3. W sytuacji niepowiadomienia o rezygnacji ze szkolenia/warsztatu terapeutycznego, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

4. Szczególne wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

5. Autor/prowadzący szkolenie/warsztat terapeutyczny zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku choroby lub wypadku losowego uniemożliwiającego jego udział w szkoleniu/warsztacie terapeutycznym. W takiej sytuacji całość wpłaconej kwoty za szkolenie/warsztat terapeutyczny podlega zwrotowi.

§5.

Uczestnictwo w szkoleniu/warsztacie terapeutycznym

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie terapeutycznym jest dokonanie pełnej opłaty /chyba, że indywidualnie zostały pisemnie ustalone odrębne warunki dokonania opłaty, nie objęte niniejszym regulaminem/.

2. W uzasadnionych przypadkach konieczne może być przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres e-mail organizatora: igm@poczta.onet.pl

3. W szkoleniu/warsztacie terapeutycznym uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność, nie jest objęty ubezpieczeniem NW /ani żadnym innym/, a organizator i/lub prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki losowe zaistniałe podczas trwania szkolenia/warsztatu terapeutycznego.

4. W ramach szkolenia/warsztatu terapeutycznego uczestnik otrzymuje w formie skryptu lub pliku pdf materiały szkoleniowe /chronione prawem autorskim/ oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest 100% frekwencja przez cały czas trwania szkolenia/warsztatu terapeutycznego w formie stacjonarnej. Opuszczenie zajęć bez ustalenia z organizatorem i/lub prowadzącym szkolenie/warsztat terapeutyczny może skutkować niewydaniem zaświadczenia oraz koniecznością odrobienia opuszczonych dni lub godzin w innym terminie.

§6.

Zasady oraz warunki ochrony działalności szkoleniowej

1. Wszelkie materiały, treści, publikacje lub prezentacje udostępniane, przekazywane lub prezentowane w ramach szkolenia/warsztatu terapeutycznego, niezależnie od ich formy, treści i przeznaczenia, podlegają ochronie prawa autorskiego.

2. Powielanie, reprodukowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie tych materiałów wymaga zgody autora szkolenia/warsztatu terapeutycznego.

3. Nagrywanie, fotografowanie, zapis lub jakiegokolwiek inne utrwalanie podczas szkolenia/warsztatu terapeutycznego wymaga uprzedniej zgody autora/prowadzącego szkolenie.

4. Uczestnik nie może wykorzystywać otrzymanych w trakcie szkolenia/warsztatu terapeutycznego materiałów i informacji do celu innego niż praca terapeutyczna z pacjentem.

5. Autor/prowadzący szkolenie/warsztat terapeutyczny oświadcza, zaś uczestnik akceptuje, iż wszelkie treści, informacje, narzędzia lub metody przekazane uczestnikowi w trakcie szkolenia posiadają wyłącznie charakter edukacyjny.

6. Autor/prowadzący szkolenie/warsztat terapeutyczny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody uczestników i/lub osób trzecich powstałe w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy, umiejętności, narzędzi lub metod zdobytych w trakcie szkolenia/warsztatu terapeutycznego, w szczególności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub treścią.

§7.

Informacje organizacyjne dla uczestników szkoleń/warsztatów terapeutycznych

1. Szkolenia/warsztaty terapeutyczne w formie stacjonarnej odbywają się w miejscu, dniach oraz godzinach, wskazanych przez organizatora.

Szczegółowe informacje uczestnicy otrzymają drogą mailową najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu terapeutycznego.

2. Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia, uczestnicy szkoleń/warsztatów terapeutycznych zobowiązani są do posiadania obuwia zamiennego.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy i ewentualnie własną matę do ćwiczeń.

4. Uczestnicy szkoleń/warsztatów terapeutycznych zobowiązani są do przestrzegania regulaminu placówki, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne, zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz poszanowania sprzętu.

5. W przypadku szkolenia w formie on-line szczegółowe informacje /na temat dni, godzin, zasad dostępności do platformy i itp./ uczestnicy otrzymują drogą mailową, po dokonaniu opłaty, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.